pondělí 21. prosince 2015

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově ÚstíNávrh respektuje severo – západní a jihovýchodní orientaci sídlištních deskových domů. Pro zajištění 
pohody a zjemnění měřítka prostředí sídliště byl zvolen třípodlažní dvojtrakt umožňující přirozené prosvětlení bytů a přístupových chodeb. Toto uspořádání poskytuje stálý vizuální kontakt se zahradnicky upraveným parterem. Venkovní plochy jsou vybavením přizpůsobeny požadavkům aktivního trávení času seniory s důrazem na aktivity, které mohou posílit vzájemné sociální vazby obyvatel domova a umožní společné trávení času s jeho návštěvníky, zároveň je v těchto prostoráchách dostatečné množství zeleně a zastíněných relaxačních zón . Živost a proměnlivost společně užívaných venkovních ploch poslilují rovněž plochy osázené sezónně koncipovanou výsadbou. Koncepce zeleně počítá s možností zapojení obyvatel seniorského bydlení do péče o společnou zeleň, k tomu slouží dva základní typy záhonů – květinový se sezónní výsadbou k okrase i řezu a bylinkový, k sezónní  konzumaci.
 Domy obou etap vytváří mezi sebou otevřený poloprivátní „dvůr“ a vnáší tak do sídliště veřejný prostor komornějšího měřítka. Domy jsou propojeny v úrovni patra společenským víceúčelovým sálem. Toto centrální místo setkávání se svou  prosklenou stěnou obrací na vstupní mlatové náměstíčko s lavičkami, drahami pro petanque a venkovní šachovnicí. Druhá prosklená stěna poskytuje výhled do klidového prostoru zahrady.  Tento spojovací krček tvoří v parteru střechu centrálnímu prostoru na pomezí obou představených světů. Domy jsou obslouženy stávající jednosměrnou komunikací s parkovištěm při severní straně pozemku. Při budově první etapy je umístěn denní stacionář se samostatným vstupem. Stacionář, využívaný klienty se sníženou mírou pohyblivosti či orientace je koncipován jako přívětivé , bezpečné prostředí, které umožní personálu péči o klienty, klientům však poskytne domáckou atmosféru. Jedním z významných prvků tohoto řešení je samostatná zahrádka užívaná výhradně klienty denního stacionáře. Díky své pozici může dále využít tělocvičnu a jídelnu hlavní budovy. Zvolený koncept řazení domů nabízí využívat severozápadní pruh pozemku pro venkovní stroje kondičního cvičení a mít jej jako prostorovou rezervu pro případnou budoucí třetí etapu rozšiřování domova.
Veškeré technicko obslužné funkce jsou soustředěny do suterénní části hlavní budovy.


čtvrtek 17. prosince 2015

Lago di Garda


Masterplan pronajímatelných typových dřevěných domků
v rekreační oblasti Lago di Garda.
pondělí 14. prosince 2015

základní škola Hovorčovice

Studie výstavby druhého stupně základní školy Hovorčovice

Předloženy jsou dvě varianty řešení. Varianta A akcentuje propojitelnost  se stávající školou – možnost budoucího vytvoření kompaktního areálu (po uzavření místní komunikace).Varianta B vypouští některé návrh omezující podmínky.  Umisťuje školu do atraktivnější části pozemku a umožňuje přívětivější formulování vnitřních prostor

_________________________________________________________________________________

 Varianta A


Řeší napojení nové školy na stávající budovu formou kryté lávky. Na páteřní chodbu jsou navěšeny jednotlivé učebny a prostory zázemí. Pro zjemnění měřítka a přiblížení se skladebným rozměrům stávající školy je hlavní hmota pročleněna vzájemným posunutím krajních traktů.Tento utilitární rozvrh je také dán požadavkem na nezasahování stavbou do pozemku 3/7, který není dosud ve správě obce. Po budoucím výkupu zmíněného pozemku a plánovaném uzavření obecní komunikace skýtá varianta možnost začlenění budov do kompaktního areálu s centrálním dvorem děleným na stinnou jižní část se vzrostlými stromy a severní volné nádvoří před vstupem do současné školy.

 ________________________________________________________________________________

 Varianta B


Varianta představuje vytvoření nové školy v blízkosti stávající. Vzájemné vazby jsou volnější. Stavba drobně zasahuje do zmiňovaného pozemku 3/7. Toto rozvolnění vazeb umožnilo vytvoření jednoduché budovy, tvarově se odkazující na stávající školu, vybudované na atraktivnějším místě v přímém kontaktu s obecním rybníkem. Centrální chodba je zde nahrazena pobytovým atriem s ochozem. Vzdušnější společné prostory,výhledy na rybník, možnost rozšířit aktivity společenského sálu a jídelny o venkovní prostory na jeho břehu jsou momenty vylepšující celkovou atmosféru stavby. Společenský sál a hlavní jídelna jsou umístěny v částečně zakopané podnoži stavby a využívají tak existující terénní zlom.
Sportovní obchod RONNIE Tesco Plzeň


Celý návrh je postavený na barvě (barevné kombinaci), uchopení prostoru, nabídnutí maximální plochy pro prezentaci zboží.

Podlaha ve světlé barvě. Z podlahy vyvstávají dvě nábytková ramena – z jedné strany bílé a z druhé strany černé, které se proplétají. Společně se propletou vpředu na hranici obchodu. V zadní části (zhruba u prodejního pultu) se tyto dvě ramena zvednou náběhem o 0,5 m a vytvoří bílý pult pro prodavače a vzadu černou desku pro pro osazení TV.
Nad bílým a černým ramenem běží vodorovné oranžové police (na jedné straně na bílém pozadí a na druhé opačně oranžové police na tmavém pozadí). Uprostřed prostoru je zvýšený ostrůvek pro menší zboží.
Strop (podhled) bude zachován stávající, případně lze  pod něj vypnout translucentní Barrisol.